×

ISO, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmışı olan ISO 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrindedir.

Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına kısaca serbest ticarete katkıda bulunmaktır.

ISO 9001 standardı ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard son olarak 2015 yılında revizyona uğramış Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamlarına, çalışan sayısına ve büyüklüğüne bakılmaksızın ISO 9001 standardını uygulamakta ve ISO 9001 belgesini almaktadırlar.

ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı olduğu için kalite kavramına değinmekte fayda var. Kalite, sunulan ürünün ya da hizmetin, tedarik, üretim, pazarlama, vb. özelliklerinin müşteri beklentilerini, yasal şartları ve ürünün doğasından kaynaklı şartları karşılaması için tüm bu özelliklerin bir araya gelmesi biçiminde tanımlayabiliriz. Kalite yalnız başına sağlamlık veya dayanıklılık değildir. Farklı kalite tanımlarına bakacak olursak; müşteri memnuniyeti veya sadakati, kullanıma uygunluk, belirlenmiş ihtiyaçlara uygunluk olarak tanımlamalar yapabiliriz.

Dar anlamda kalite, bir varlığın (ürün veya hizmetin) belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Geniş anlamda ise bu tanıma kuruluşun ürün ve hizmetlerinin yanında süreç, sistem, iletişim, insan kalitesi gibi unsurları eklemek gerekir.

ISO 9001 kalite standardı kaliteyi geniş anlamda ele alarak, firmanın organizasyonel yapısını, yönetsel, destek ve operasyonel süreçlerini, insan kaynakları, altyapı ve çevre, bilgi kaynakları, önleyici faaliyetler gibi süreçlerini sistematik şekilde ele alarak kalitenin tüm faaliyetlerde uygulanmasını ister.

ISO 9001 belgesi işte bu standardın uygulanması sonucu alınan kalite belgesidir. Standardın uygulanması sonucu kuruluşlar etkinlik, verimlilik, karlılık artışı, hata oranlarında azalma, maliyetlerde azalma gibi avantajlar elde ederler.

ISO 9001 belgesinin alınmasıyla da ürün ve hizmet kalitesini sağladığını ve sürdürebileceğini müşterilerine beyan etmiş olur. Buda prestij ve rakiplere göre avantaj sağlamaktadır.

ISO 9001 nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap kalite yönetim sistem standardıdır. Bu standart kuruluşların yönetim sistemlerini; sistematik bir bakış açısıyla ele alıp kuruluşun çalışma şekillerini tanımlayan, işleri kişilere bağlı olmaktan çıkarıp sisteme bağlı hale getirmeyi amaçlayan bir kılavuz niteliğindedir. ISO 9001 kurumların ürünlerinden ziyade sistemlerine verilen bir belgedir. Buradan da anlaşılacağı gibi sadece ürün veya hizmetle ilgilenmez.

ISO 9001 nedir sorusunu daha geniş ele alacak olursak, kuruluşun bütün faaliyetlerini; satış, satınalma, tasarım, üretim, insan kaynakları, iletişim, veri kontrol, sevkiyat, teslimat sonrası faaliyetler, hedefler, proses performansları, müşteri memnuniyeti, riskler ve fırsatlar vb. sistematik şekilde ele alan yönetim sistem standardıdır diyebiliriz.

Her türlü kuruluşa, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilen bu standart her türlü işletmenin araştırma konusu olmaktadır. Birçok firma kalitesini belgelemek istediğinde veya müşteri beklentileri doğrultusunda ISO 9001 nedir ile ilgili araştırmaya gitmektedir. İşte ISO 9001 kalite sistem standardının işletmede uygulanması sonucu verilen belge ISO 9001 belgesidir.

Günümüzde verdiğiniz hizmetin mükemmel olması veya ürünün çok kaliteli olması müşteriye ulaşma noktasında yeterli olmamaktadır. Bu kalitenin sürdürülebilir olması, değişen şartlara uyum sağlaması ve belgelenmesi gerekmektedir. Çünkü tüketiciler karar verirken ürün veya hizmetin markasına baktıkları kadar kalite belgelerini de incelerler. Belge anlamında da ISO 9001 nedir sorusu, kalite belgesidir olarak cevaplandırılabilir.

ISO 9001 tüm dünyada en eski, en bilinen, uluslararası geçerliliği olan kalite belgesidir. Kalite belgesi olarak ta kuruluşlara birçok artı değer katmaktadır. Kalite alanında ortak bir dil oluşturulması ve uluslararası ticaretin güven içerisinde yapılması gibi katkıları vardır.

ISO 9001 nedirISO 9001 ne işe yarar gibi sorular için sitemizdeki diğer makalelere bakılabilir. Burada kalite sisteminin uygulanması ve kalite belgesinin alınmasıyla firmalara sağlayacağı yararlara kısaca değinmiş olduk.

Ürün ve hizmetlerde kaliteyi sağlamak ve sürdürmek ancak sistemli çalışmalarla gerçekleşir. Bunun için işletmede organizasyon yapısının oluşturulması, uygunluk yükümlülükleri ve ilgili paydaşların beklentileri çerçevesinde süreçlerin belirlenmesi gerekmektedir. ISO 9001 standardı, böyle bir yapının oluşumu ve kalitenin sağlanıp sürdürülebilmesi için kuruluşlara yol gösterir. Uluslararası alanda kabul görmüş olan bu standart, uygulanmasıyla ISO 9001 belgesi alınabilir.

ISO 9001 belgesi ile firmalar yönetimin iyileşmesini, faaliyetlerin daha iyi planlanmasını ve uygulanmasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlarlar. Kuruluşlar üretim ve hizmet sunum aşamalarında uygulayacakları risk tabanlı önleyici yaklaşımla hatalarla uğraşmaktan kurtulur. Dolayısıyla maliyetin azalmasına yardımcı olması, kaynakların optimum kullanımıyla gelirlerin artmasına yardımcı olur. ISO 9001 sistemini uygulamanın gereklilikleri ve yararlarından bahsettikten sonra ISO 9001 belgesinin müşterileri gözünde firmayı nasıl değerlendireceğine de bakmakta fayda var.

ISO 9001 belgesi bir kalite belgesi olarak müşteriler tarafından yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Çünkü müşteriler ilk defa alacakları bir ürün veya hizmette kuruluşu tanımak için öncelikle sahip olduğu kalite sertifikalarını araştırmaktadır. ISO 9001 belgesi de bu sertifikaların içinde en önde gelenidir. Tüm dünyada tanınan, uluslararası geçerliliği olan, kuruluşta kalite sisteminin uygulandığını ve sürdürülebilirliğinin sağlandığını ifade eden en önemli belge niteliğindedir.

Kaldı ki ISO 9001 standardının odak noktasında müşteri bulunmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı kaliteyi bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Bu tanıma göre, müşteri beklentilerini, üründen kaynaklanan gereklilikleri, yasal şartları karşılayan ürün ve hizmetler kaliteli sayılmaktadır.

Sonuç olarak, ISO 9001 belgesi kuruluşların yukarıda bahsettiğimiz kalite tanımı çerçevesinde; ürün ve hizmet sunduklarını ispatlayan, müşteriye güven veren bir kalite sertifikasıdır. Rekabette öne geçmenin, müşteri sadakatini sağlamanın, ihracat ve yurt içi pazarlarda yeni müşterilere ulaşmanın anahtarıdır.

9001 Belgesi en son versiyon olarak ISO 9001 : 2015 olarak düzenlenmektedir. Bir önceki versiyonu 2008 idi. Versiyonlar standardın yayınlandığı tarihi göstermektedir.

Kısaca kalite yönetim sistem standardı olarak tanımlayabileceğimiz ISO 9001 : 2015 kuruluşların faaliyet alanı ve büyüklüğüne bakmaksızın iyi bir yönetim modeli için onlara rehberlik yapar. 1987 yılından bu güne uygulanan ve dünyada en iyi bilinen yönetim sistem standardıdır. Günümüze kadar birçok revizyondan geçmiş olan ISO 9001 : 2015 standardı en son 2015 yılında köklü bir revizyondan geçmiş ve günümüz şartlarında daha uygulanabilir bir yapıya kavuşmuştur. Daha önceki versiyonları 2000 ve 2008 yılında yayınlanan versiyonlardır. Şuan yapılan belgelendirmelere ISO 9001 : 2015 olarak yapılmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin amacı, müşteri odaklı bir yaklaşımla yasal şartlar da dahil olmak üzere müşteri beklentilerinin doğru anlaşılması ve karşılanmasına dayanır. Bu amacın gerçekleşmesi içinde kuruluşun kapsamı, ilgili taraflar (paydaşlar), stratejik yönü, organizasyonel yapısı, firma süreçlerinin doğru tanımlanması ve sistemin bu doğrultuda kurgulanması gerekir.

ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim sistemini standardın istemiş olduğu şartlar doğrultusunda oluşturan firmalar, daha etkin liderlik, daha verimli üretim, daha rekabetçi fiyatlarla iş yapabilmektedirler. Buda sistemin amacı olan müşteri memnuniyetini beraberinde getirmektedir.

ISO 9001 : 2015 kurumsallaşmanın ilk adımı olarak tanımlanır. Çünkü kurumsallaşma süreci firmalarda gerçekten de sancılı ve zor bir süreçtir. Ancak ISO 9001 sistemini uygulayan firmalar kurumsallaşma noktasında en büyük adımı atmış olurlar. Çünkü standart organizasyonel yapının tanımlanmasından firma süreçlerine, iş yapma şekillerinin talimat, prosedür, yönergelerle tanımlanmasından, uygulamaların kayıt altına alınmasına kadar birçok konuda firmalara rehberlik yapmaktadır.

ISO 9001 : 2015 belge anlamında da firmalara değer katmaktadır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite belgesidir. Kalite belgesi de günümüz tüketicileri veya müşterileri tarafından talep edilmektedir. Çünkü müşteriler ürünün kalitesini deneyimlemeden önce sahip olduğu kalite belgelerini incelemektedirler. Gerek mevcut müşteriler nezdinde gerekse potansiyel müşteriler nezdinde kalite belgeleri güven vermekte kuruluş marka değerine katkı yapmaktadır.

ISO 9001 : 2015 Belgesi en özet tanımıyla, Kalite Yönetim Sistem belgesidir. Kuruluşların kaliteli bir yönetim uygulayarak, ürün veya hizmetlerinde müşteri şartlarını ve uygulanabilir yasal şartları sağladığını gösterir. ISO 9001 : 2015 Belgesi herhangi bir ürün standardı olmayıp, bir sistem standardıdır. Dolayısıyla ürüne değil, kuruma verilen bir kalite belgesidir.

Günümüz rekabet ortamında ürün veya hizmetlerin kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi firma geleceği açısından çok önemlidir. Müşterilerin gözünde de bu kalitenin bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenip, belgelenmesi; firma ürünlerine ve markasına değer katmaktadır. Böylece benzer ürün ve hizmetler karşısında firmaya avantaj sağlamaktadır.

ISO 9001 : 2015 Belgesi kurumlara değer katan bir kalite markasıdır. Müşteriye güven veren, kurumun marka değerini arttıran bir belge olmanın yanında firmanın ürün ve hizmetlerini daha farklı pazarlara sunmasında, mevcut pazarlara daha iyi fiyattan pazarlama yapabilmesinde de firmalara katkı sağlamaktadır.

ISO 9001 : 2015 Sertifikası bir başka tanımla ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının uygulanması sonucu kuruluşlara verilen bir sertifikadır. Kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğu ifade eder. Dolayısıyla sadece bir belge veya sertifika olmaktan öte kuruluşta uluslararası, denetlenebilen ve geliştirilebilen bir yönetim modelinin olduğunu da ispat eder.

Ürün veya hizmet seçiminde en önemli kriter birçok müşteri için kalitedir. Kalite satın alma yapmadan önce araştırılan konuların en başında gelmektedir. Satın alınacak ürün veya hizmetle ilgili fiyatları da birbirine yakın birçok rakip ürün veya eşdeğer ürün bulunmaktadır. Bu durumda kaliteden müşteriler nasıl emin olacaklar? İşte bu noktada kalite sertifikaları müşteri tarafından en öncelikli talep edilen konu olmaktadır. ISO 9001 : 2015 belgesi de bu taleplere cevap verebilecek dünyaca tanınan bir kalite belgesidir.

Özellikle en son versiyon olarak 2015 yılında yayınlanan ISO 9001 : 2015, günümüz şartlarına uygun, yüksek seviye yapıya uygun, risk temelli yapı, esnek dokümantasyon, hizmetler sektörüne daha kolay adapte olması, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin ön plana çıktığı bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Firmalar müşteri ve ürün kalitesine verdikleri önemi ISO 9001 belgesi, çevreye olan duyarlılıklarını ISO 14001 ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemi ISO 45001 işçi Sağlığı ve Güvenliği Standartları ile göstermektedirler.

ISO 9001 müşteri memnuniyetine dönük olarak firmanın tüm süreçlerinin iyi yönetilmesi, uygunsuzlukların azaltılması ve işletme performansının sürekli iyileştirilmesi ile ilgili iken iş güvenliği, çalışanların karşılaşabilecekleri risklerle, çevre sistemi ise firmanın çevreyi nasıl etkilediği ile ilgilidir. İşletmeler zaman maliyet gibi farklı avantajlarından dolayı kalite, çevre ve iş güvenliği sistemlerini entegre olarak oluşturmaktadırlar. Kısaca entegre yönetim sistemi denilen bu yapı aslında birçok avantajı beraberinde getirmektedir.

Entegre sistemler, üç ayrı sistemin yönetiminde hem çalışanlar, hem de yönetim için oluşacak dezavantajları engeller. Üç ayrı sistem için üst yönetimin kontrolü azalacak ve zaman kaybı önlenecektir. Ayrı sistemler kurmak işgücünü boşa harcama ve gereksiz masraf riskini de oluşturabilir. En önemli faktör ise, üç farklı standarda ait bilgi ve kavramların karıştırılmaları olabilir. Bunun yerine kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili ortak prosedürlerin yazılması, bu üç konunun işletmede iyi bir şekilde koordine edilmesini ve çalışanlar tarafından daha çabuk görülmesini sağlar.

Çevre ve iş güvenliği sistemlerinin kalite sistemleriyle birleştirilmesi işyerindeki tehlikelerin kontrolü için mevcut ve benzer sistem/terminolojinin kullanılmasını sağlar. Birleştirmedeki sinerji, iş güvenliği ve çevre bilincinin daha hızlı ve etkili bir biçimde gelişmesini sağlayacaktır.

Yine benzer şekilde ISO serisi standartlar (ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri şikayetleri yönetimi ISO 14001 çevre yönetim sistemi ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, vs. ) firma ihtiyacına göre entegre yönetim sistemi şeklinde kurulabilmektedir.

ISO 9001 belgelendirme faaliyetleri bağımsız ve akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Akreditasyon kurumu genelde kamu kurumu niteliğinde olan, belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğini denetleyen ve onları yetkilendiren üst kuruluşlardır.

Belgelendirme kuruluşu ise farklı alanlarda akredite olmuş denetim ve belge düzenleyen kurumlardır. Belgelendirme kuruluşları çok farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, personel belgelendirme gibi alanlarda faaliyet gösteren onlarca özel ve resmi kurum vardır.

ISO 9001 belgelendirme kuruluşları sistem belgelendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar farklı faaliyet dallarında ve farklı akreditasyon kurumlarından akredite olabilirler. Belgelendirme kuruluşu seçimi bu yüzden doğru şekilde yapılmalıdır.

İşletmeler, Belgelendirme Kuruluşu seçiminde, müşteri yapısı, müşteri talebi, sektörü, faaliyet kapsamı, denetim süreçleri, belgelendirme fiyatları, gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde belgelendirme kuruluşu seçiminde yapılan hatalar, belge geçerliliği başta olmak üzere birçok soruna neden olabilmektedir.

Ekip Kalite Danışmanlık her türlü ürün ve sistem belgelendirme faaliyetlerinde teknik danışmanlık, eğitim, ön denetim ve raporlama gibi faaliyetlerle hizmet sunmaktadır. Belgelendirme kuruluşu seçiminde müşteri odaklı, maliyetleri göz önünde bulunduran, firmaya değer katan bir yaklaşım sunmaktadır.

Belgelendirme işlemlerinde öncelikle firmanın faaliyet alanı ilgili resmi evraklar da göz önüne alınarak kapsam belirlenmektedir. Daha sonra firmanın müşteri yapısı dikkate alınmalıdır. Kamu veya özel sektör, yurt dışı veya yerel müşteriler gibi konuların netleştirilmesi gerekmektedir. Daha sonra firmanın eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları belirlenerek işlemler başlatılır. Doküman hazırlık faaliyetleri ile eş zamanlı akreditasyon ve belgelendirme kuruluşu seçimi fiyatlar da göz önüne alınarak belirlenir. Başvuru, denetim ve belge teslimi işlemleri ile belgelendirme gerçekleşmiş olur.

İşletmelerimiz ISO 9001 Kalite Belgesi almak istediklerinde ISO 9001 Belgesi nasıl alınır sorusuyla karşılaşmaktadırlar. İlk defa Iso 9001, 14001, 22000 gibi belgeleri almak isteyen kuruluşlar ISO belgesi nasıl alınır merakıyla araştırmaya gitmektedirler.

Her şeyden önce hangi ISO belgesi alınacaksa standardını temin ederek işe başlamak en doğru yol olacaktır. Ancak günümüzde güçlü olan değil, hızlı olan başarıya ulaşmaktadır. Dolayısıyla ISO belgesi nasıl alınırın cevabı doğru bir eğitim, danışmanlıkla olabilir.

Iso standartları faaliyet alanına ve bakılmaksızın tüm kuruluşlara uygulanabildiğinden, standartlar neyin yapılması gerektiğini anlatır. Ancak nasıl yapılması gerektiğini anlatmaz. Nasıl yapılması gerektiği konusu da etkin bir danışmalık alınarak öğrenilebilir.

Bu açıklamalardan sonra, ISO 9001 belgesi nasıl alınırı özetle; başvuru, eğitim, denetim ve belgelendirme adımlarını takip ederek diyebiliriz. Ekip danışmanlık tüm bu süreçleri sizin adınıza takip ederek en hızlı, en az maliyetli şekilde belgelendirmeyi yapmaktadır. Kuruluşların kapsamı, çalışan sayısı, kamu veya özel sektör müşteri portföyü ve maliyetler gibi birçok parametreyi değerlendirerek en doğru alternatifi müşterisine sunmaktadır.

ISO belgelerinin en bilineni ISO 9001 belgesidir. ISO 9001 Belgesi nasıl alınır? ISO 9001 kısaca kalite yönetim sistemidir. Kalite yönetim sistemi ise, tedarikten üretime, satış pazarlamadan sevkiyata, insan kaynaklarından alt yapı gerekliliklerine kadar firmadaki tüm sürçlerin sistematik bir şekilde ele alınıp proses yaklaşımı çerçevesinde sistemin oluşturulmasıdır. Kalite sistemini oluşturup uygulayan firmalar ISO 9001 belgesini alırlar.

ISO belgesi nereden alınır?

ISO belgeleri uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşlarından alınır. Akreditasyon seçiminde; firma kapsamı, kuruluşun müşteri kitlesi kamu sektörü-özel sektör ve maliyetler ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla ISO 9001 belgesi nereden alınır sorusunun cevabı firmadan firmaya farklılık arz etmektedir. Karar alma sürecinde tüm bu kriterleri değerlendirerek en doğru akreditasyon seçimi yapılarak ilgili belgelendirme kuruluşundan ISO belgesi alınır.

Ekip kalite danışmanlık ISO sertifikalarının alımında kuruluşlarımıza ihtiyacı doğrultusunda eğitim, bilgilendirme, dokümantasyon hazırlama, denetim ve belgelendirme konularında yardımcı olmaktadır. ISO belgesi nasıl alınırISO 9001 Belgesi nasıl alınırISO belgesi nereden alınır gibi sorular için sitemizi detaylı inceleyebilir bizleri arayabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemini uygulamanın ve ISO 9001 belgesinin kuruluşlar için birçok faydasını saymak mümkündür. Maddeler halinde belirtecek olursak;

• İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplere üstünlük sağlanması
• İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması sağlanır.

Ayrıca;

Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

• Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar.
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Kalite maliyetlerini düşürür.
• Fire/hurda miktarının azaltılmasını sağlar.
• Çalışanların verimliliğinin arttırılmasını sağlar.
• Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar.
• Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.
• Üretimde ve kârda artış sağlar.
• Pazarda rekabet şansını arttırır.

ISO 9001 Kalite Belgesi kuruluşların tüm yönetsel, operasyonel ve destek süreçlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem standardına göre tanımladığını ve bu doğrultuda yönettiğini ifade eden bir sistem belgesidir. Kuruluşların yasal mevzuatlara uygun, müşteri şartlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunduğu ifade eder.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı, Sistemin ve süreçlerin kurulması sırasında uyulması gereken şartların tanımlandığı standarttır. ISO 9001 Kalite Belgesi ise bu standardın uygulanması sonucu verilen belgenin adıdır.

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ISO 9001 Kalite Sertifikası herhangi bir ürünün kalitesini veya dayanıklılığını ifade etmez. ISO 9001 Kalite Belgesi daha çok kuruluşun müşteri istekleri doğrultusunda, yasal şartlara da uyarak sürdürülebilir kalitede bir ürün ve hizmet sunabildiğini ifade eden bir belgedir. Ancak müşteri şartlarını ve yasal şartları karşılayan bir ürün üreten firma da ürün veya hizmet kalitesini sağlamış demektir.

ISO 9001 standardını uygulayan ve belgelenen firmalar, pazarlama faaliyetlerinde rakiplerine göre daha avantajlı, piyasada daha itibarlı, müşteri sadakatini ve memnuniyetini sağlayan, hata oranlarının azalmasıyla maliyet avantajını yakalayan firmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISO 9001 Kalite Belgesi riskleri önceden gören ve sürekli iyileşme anlayışıyla riskleri ortadan kaldıran veya azaltan bir firma olma yolunda rehberlik yapmaktadır.

Günümüzde kalite belgesi veya kalite belgeleri dediğimiz zaman farklı birçok belge karşımıza çıkmaktadır. Kalite Belgelerini temelde ürün ve sistem kalitesi olarak ayıracak olursak ISO 9001 Kalite Belgesi bir sistem belgesidir. ISO kalite belgesi yetkilendirilmiş sistem belgelendirme kuruluşlarından alınabilir. ISO kalite belgelerinin alımı için eğitim danışmanlık ihtiyacının tespiti, firma kapsamı, firmanın müşteri portföyü gibi kriterleri doğru değerlendirmek gerekmektedir.

ISO kalite belgesi nasıl alınırKalite Belgesi Nereden alınır, Kalite belgesi nasıl alınır gibi konular sıklıkla karşılaştığımız sorulardır. Ekip Kalite olarak kalite belgelendirme süreçlerini titizlikle takip edip müşteri odaklı yaklaşımla işletmelerimize destek olmaktadır. Kalite belgesi nasıl alınırKalite Belgesi nedirISO Belgesi nereden alınır gibi tüm sorularınız için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

ISO Belgesi nedir? deyince ISO serisi standartlar için verilen belgeler anlaşılır. ISO serisi standartlar içinde en öne çıkan standart ISO 9001 standardı ve ISO 9001 belgesidir. Diğer en çok bilinen ve talep edilen ISO Belgelerini; ISO 14001 Çevre Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi olarak sıralayabiliriz.

ISO nedir; ISO’nun açılımı, International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgütü)'dır. Bu örgüt bahsedilen standartların hazırlanması revizyonu yayınlanması gibi faaliyetleri icra etmektedir. Ancak genel kullanımda kurumun ismi anılarak ISO Belgesi ifadesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. ISO Belgesi ile kastedilen bu kurumun hazırlamış olduğu standartlar için verilen belgedir.

ISO Belgesi, firmaların ilgili ıso standardının (kalite, çevre, iş güvenliği, gıda güvenliği vb.) şartlarını yerine getirdiğini, ürün ve hizmetlerini, standardın şartları doğrultusunda sunduğunu ifade eden sertifikalardır. Dolayısıyla farklı sistemleri firmasında uygulayan kuruluşlar farklı ISO belgelerine sahip olabilirler. Bu sistemler entegre olarak kurulabilir.

Genel anlamda ISO SertifikasıISO 9001 için kullanılmaktadır. Çünkü tüm dünyada geçerli ve bilinen en önemli kalite yönetim standardı ISO 9001 ‘dir. ISO belgesi almak isteyen bir kuruluş öncelikle ISO 9001 belgesini talep etmektedir. Aslında kuruluşun yönetim sistemine verilen bu belge ürün kalite belgesi gibi de algılanmaktadır.

ISO Belgesi Nedir ile ilgili tüm diğer bilgilere hizmetlerimiz kapsamından ve sık sorulan sorular bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Çevre bilinci gelişmiş, çevre sağlığı ve güvenliği konusunda ne yapabilirim düşüncesinde olan kuruluşlar ISO 14001 nedir veya ISO 14001 belgesi nedir konularını araştırmaktadırlar. ISO 14001 belgesi kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken, atıkların kontrolü, doğal kaynak kullanımının azaltılması gibi yöntemlerle çevreye olan duyarlılıklarını kanıtlayan sertifikadır. ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardının uygulanması sonucu verilen belgedir.

ISO 14001 doğanın ve çevrenin korunması için atılan önemli bir adımdır. Bu uluslararası standart etkin bir çevre yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak isteyen, faaliyet alanına bakılmaksızın her türlü kuruluşun uygulayabileceği niteliktedir. Kuruluşların faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararları minimize etmeyi, hammadde, enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirmeyi hedefler. Üretim süreçlerinde gelişmiş teknolojilerin kullanımını, çevreye daha az zararlı hammadde ile üretim yapılmasını teşvik eder.

Günümüzde iklim değişiklikleri, beklenmeyen hava olayları, büyük şehirlerdeki hava kirlilikleri gibi nedenlerle çevre ile ilgili kaygılar son derece artmıştır. Hiç kimsenin kayıtsız kalamadığı bu ve benzeri nedenlerle çevre konusunda bilinçlenme hızla artmaktadır. Kamu otoriteleri artan çevre talepleri ile ilgili birçok mevzuat hazırlamış ve uygulamaya almıştır. Uluslararası standartlar örgütü de ISO 14001 çevre yönetim sistemini hazırlamış ve çevre ile ilgili ortak bir dil oluşturmayı amaçlamıştır. En son 2015 yılında köklü bir revizyona uğrayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem standardı, uygulayan firmalar için çevre ile ilgili yükümlülükleri yerine getirdiğinin bir ispatı niteliğindedir.

ISO 14001 belgesine sahip firmalar, her şeyden önce atıkların yönetimiyle çevre kirliliğini azalttığını, yönetimin ve çalışanların çevre bilincine sahip olduğunu, doğal kaynak tüketiminin en az düzeyde tutulduğunu göstermiş olmasıyla, müşteri gözünde daha itibarlı ve saygın konuma gelmektedirler. ISO 14001 nedir konusu kısaca açıkladıktan sonra ISO 14001 belgesinin firmalara katkılarına da değinmekte yarar var.

Çevre Belgesine veya ISO 140001 çevre sertifikasına sahip firmalar sadece prestij anlamında fayda sağlamayıp, çevre kazalarının azalması, enerji maliyetlerinin azalması, mevzuatlara uymamaktan kaynaklı cezaların azalması gibi maliyet avantajlarına da sahip olmaktadırlar.

ISO 14001 nedir veya ISO 14001 belgesi nedir konularında ekip danışmanlık müşterilerine eğitim ve danışmanlık faaliyeti vermektedir.

Çevre ile ilgili artan küresel farkındalık, firmaları ISO 14001 belgesi nasıl alınır sorusuna yöneltmektedir. İnsanın içinde yaşadığı çevre, artan dünya nüfusu ve sürekli artan insan ihtiyaçları sonucunda daha fazla etkiye maruz kalmaktadır. Buna bağlı olarak sanayi üretimi, hammadde ve enerji gereksinimi daha fazla artmaktadır. Buda doğal kaynakların azalmasına, çevrenin (toprak, hava, su) kirlenmesine, yaşanabilir alanların daralmasına neden olmaktadır.

Artan sanayileşme insanoğlunun en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Öyle ki çevre sorunu, insanın sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyen bir boyuta ulaşmıştır.

İnsanlığın çevreye verdiği zararları azaltmak için ulusal veya uluslararası birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede çevrenin korunması için uluslararası standartlar organizasyonu tarafından ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı hazırlanmıştır.

Son olarak 2015 yılında revize olan ISO 14001 standardı, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimize edilmesini amaçlayan bir standarttır. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ürünün hammaddeden müşteriye teslimine, hatta yaşam döngüsü yaklaşımı ile kullanımı ve bertarafı ile ilgili çevresel faktörleri belirleyip, bu faktörlerle ilgili gerekli önlemlerin alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için rehberlik yapan bir standarttır. Yine doğal kaynak kullanımının azaltılması, atıkların kontrolü, acil durumlar, performans ölçümleri gibi birçok konuyu ihtiva etmektedir. ISO 14001 belgesi de çevre yönetim sistemini uygulayan kuruluşların aldığı çevre belgesidir. Bu açıklamalar ışığında ISO 14001 belgesi nasıl alınırın cevabı çevre yönetim sistemi şartlarını anlayıp uygulamakla diyebiliriz.

ISO 14001 belgesi nereden alınırISO 14001 Belgesi nasıl alınır veya niçin alınır? Uluslararası ve ulusal veya yerel piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen firmalar, başta endüstriyel firmalar olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler bu belgeyi alabilir. ISO 14001 Belgesi kuruluşlara değer katan, müşteri ve kamu önünde çevre sorumluluklarının yerine getirildiğini ispat eden prestijli bir belgedir.

ISO 45001 belgesi nedir sorusunu cevaplamadan önce ISO 45001 standardını anlamak gerekmektedir. Bilindiği gibi ISO 45001 standardı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardıdır. Standardın odak noktasında çalışanların güvenliği vardır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği sadece çalışanları değil, işletmenin ve üretimin de korunmasını sağlar.

İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden kazalar ve meslek hastalıkları gibi tehlikelerden çalışanları korumak her işletme için en öncelikli konudur. Proaktif bir yaklaşımla tehlikelerin öncede tespit edilip önlem alınarak kazaların veya meslek hastalıklarının minimize edilmesi standardın başlıca amacıdır.

İş sağlığı ve Güvenliğini; çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri almak olarak özetleyebiliriz. ISO 45001 standardı işte bu amaçla kurumlarda iş sağlığı ve güvenliğine sistematik bir bakış açısı getirmiş, risk ve tehlike analizi yaklaşımıyla, risklerin veya tehlikelerin ortadan kaldırılması veya mininize edilmesi için şartları belirlemiştir.

ISO 45001 standardının şartlarını sağlayan firmalar ISO 45001 belgesini almaktadırlar. İş sağlığı ve güveliği ile ilgili uygulamaların sadece çok tehlikeli veya tehlikeli işler için olduğunu düşünmek çok yanlıştır. İş güvenliği ile ilgili uygulamalar büyüklüğüne bakılmaksızın tüm sektörler için geçerlidir. Her meslekte, her çalışma alanında, kazalar ve insan sağlığının bozulmasını önlemeyi, meslek hastalıklarını engellemeyi, daha ergonomik çalışma ortamlarını oluşturma iş güvenliğinin amacıdır. Dolayısıyla ISO 45001 sertifikası, her işletmenin alabileceği bir belgedir.

İş güvenliğinin önemini kavramış ve gerekli tedbirleri almış firmalar uzun dönemde bunun meyvesini de almaktadırlar. Kazaların azalması nedeniyle firmada çalışan memnuniyetinin sağlanması, kazalara bağlı olarak iş gücü kayıpları, motivasyon bozuklukları engellenebilir. Yine üretimde aksamalarla veya kazalara bağlı ağır tazminatlarla karşılaşılmaz.

ISO 45001 belgesi nedirISO 45001 belgesi nasıl alınır gibi sorular için hizmetler bölümümüzde ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği bölümümüzden detaylı araştırma yapılabilir.

Acil durum kuruluşun varlığında, zarar, kayıp ve büyük hasarlara, personelin yaralanıp, bedenen zarar görmesine, üretimin kısmen veya tamamen durmasına veya aksamasına neden olan veya olması muhtemel olayları kapsar.

Bir kurumun, her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek veya engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında kimin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı plana acil eylem planı denir.

Acil durum ekipleri, ise “Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma, ilk yardım ve söndürme olaylarına katılan ekip” olarak tanımlanabilir.

Bir kurumun acil durum eylem planı; esnek (dinamik) olmalı, yaşanan olayın her aşaması için ayrıca düzenlenmeli ve her olası “tehlike” başlığı için, ihtiyaca cevap veren ayrı plan düzenlenmelidir.

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır:

- Planlama
- Tehlikelerin ve olasılıkların analizi
- Planın geliştirilmesi
- Planın uygulanması

Acil Durum Eylem Planında;

Acil durum planı genel esasları,
Acil durum organizasyonu ve görevi,
Acil durum ekipleri ve görevleri,
Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
Acil durum prosedürleri,
Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
Acil durum iletişim listesi
Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

Halen uygulamada olan OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin yerine gelecek olan ISO 45001 standardı yine kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliğini sağlama noktasında daha etkin rehberlik yapacaktır.

ISO 45001, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni ISO yüksek seviye yapıya dayanır. Yeni yüksek seviye yapı ile farklı yönetim sistemi standartları uyumlaştırılmış ve bütün standartlar genelinde ortak bir dil kullanılmıştır.

ISO 45001 standardı ile, yani, İş Sağlığı ve Güvenliği standardının yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 KYSISO 14001 : 2015 ÇYS gibi standartlar daha kolay entegre edilebileceklerdir. Yeni standartla, kuruluşların İSG yönetim sistemlerini temel iş süreçleriyle bütünleştirmeleri daha kolay olacaktır.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) her 15 saniyede, bir çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini raporluyor. Birçok ülke iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok yasa ve yönetmelik çıkarmasına rağmen istenen sonuç alınamamıştır. İş sağlığı ve güvenliğinde ortak bir dil kullanmak, hem çalışan, hem işveren, hem de kamuyu ortak bir bakış açısında buluşturabilmek için ISO 45001 standardı önemli bir işlev üstlenecektir.

OHSAS, İngiltere Standart Kurumu tarafından hazırlanmış, ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepleri dikkate alarak ISO 45001 standardını geliştirdi.

Daha önceki standartta da olan tehlike ve risk değerlendirme faaliyetleri çalışanların katılımıyla daha etkin yapılacaktır. Belirlenen risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi için aksiyon planları hazırlanacaktır. Yeni standartta yönetimin iş güvenliği uygulamalarını daha çok sahiplenmesi ve tüm süreçlere liderlik yapması öngörülmüştür.

Yeni standart sadece kuruluşa değil aynı zamanda kuruluşun tedarikçi ve alt taşeronlarında da iş güvenliği ile ilgili şartlar getirmiştir. Dolayısıyla kuruluşlar özellikle tedarikçilerini de iş güvenliği uygulamalarına dahil edeceklerdir.

OHSAS 18001 : 2007 standardı tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001 : 2016 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardı risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkmıştır. Temel farklılıklarına değindiğimiz ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standardı yayımlandıktan sonra OHSAS 18001 standardı bir süre daha yürürlükte kalacaktır.

ISO 22000 belgesi nedir sorusuna kısaca gıda güvenliği belgesidir diyebiliriz. Ancak gıda güvenliği belgesi deyince sadece gıda üreten firmalar anlaşılmamalıdır. Çiftçiler, yem üreticileri, gıda katkı maddesi üreticileri, gıda satıcıları, gıda servisi yapanlar, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti verenler, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım firmaları, ekipman sağlayan kuruluşlar, temizlik ve sanitasyon firmaları, ambalaj malzemeleri firmaları da gıda güvenliği yönetim sistemini uygulayabilir ve ISO 22000 belgesini alabilirler.

ISO 22000 belgesi nedir sorusuyla birlikte merak edilen bir diğer konu da HACCP Belgesi nedir? HACCP gereklilikleri ISO 22000 standardı yayınlanmadan önce oluşturulmuş güvenli gıda üretimine yönelik şartları kapsayan bir standarttır. ISO 22000 bir yönetim sistem standardı olarak ortaya çıkmış ve haccp gerekliliklerini içine alarak yayınlanmıştır. Artık kuruluşlar HACCP belgesi yerine ISO 22000 Belgesini almaktadırlar.

Gıda güvenliği yönetim sisteminin veya haccp sisteminin uygulanması demek, hammadde temininden başlayarak, hazırlama, işleme, kontrol, ambalajlama-paketleme, depolama ve sevkiyat gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi sonucu hataların oluşmadan önlenmesini sağlamak demektir. Ancak ISO 22000 bu sürece yönetsel süreçleri ve destek süreçlerini de katmaktadır. Çalışanların eğitimi, hedefler, müşteri şikâyetlerinin izlenmesi gibi diğer tüm standart gereklilikleri firmalarda uygulanmaktadır. İşte ISO 22000 belgesi nedir dediğimizde tüm bu anlatılan şartları uygulayan firmaların denetim sonucunda aldıkları belgedir diyebiliriz.

ISO 22000 Sertifikası böylece firmalara sadece prestij değil, aynı zamanda kuruluşa etkinlik, verimlilik, rekabet üstünlüğü ve karlılık ta sağlamaktadır. Diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak kurulabilen ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi firmalara güvenli gıda üretiminde yol göstermektedir. ISO 22000 belgesi nedir, nasıl alınır konularında firmamız Kobilerimize hızlı, ekonomik, fayda odaklı hizmetler sunmaktadır.

Müşteri talepleri, satış pazarlama kaynaklı faaliyetler veya kuruluşun kendi gıda güvenliği sistemini belgelemek istemesi gibi nedenlerle firmalar ISO 22000 belgesi nasıl alınır konusunda araştırmaya girmektedirler.

Her şeyden önce ISO 22000 nedir bunu bilmekte fayda var. Gıda; hammadde tedarik, üretim-işleme depolama-sevkiyat gibi proseslerde pek çok fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerle karşı karşıya kaldığından dolayı gıda zincirinin tüm aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. ISO 22000 standardı da bu faaliyetlere sistematik bir bakışa açısı getirerek firmalara güvenli gıda üretiminde rehberlik yapmaktadır. ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemini uygulayan firmalar ISO 22000 belgesini alabilirler.

Ancak, yem üreticileri, bitkisel ve hayvansal ürünlerin birincil üreticileri, birincil ürünleri işleyen kuruluşları, işlenmiş ürünleri taşıyan ve dağıtımını yapan kuruluşlar, perakende satış yapan tüm noktalar ve gıda ambalajı, ekipmanı, temizlik ürünleri ile gıda katkı ve bileşen üreten kuruluşlar, toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar, oteller, yiyecek ve içecek işletmeleri gibi hizmet sağlayan kuruluşlar gıda zinciri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla tüm bu gıda sektöründe iş yapan firmalar için hazırlanmış olan ISO 22000 standardının uygulaması farklılıklar göstermektedir.

ISO 22000 nasıl alınır? Araştıran kuruluşlarımız için eğitim danışmanlık, dokümantasyon süreci, uygulama süreci, denetim ve belgelendirme süreçlerinin etkin takibi ile diyebiliriz.

Eğitim sürecinde ISO 22000 gereklilikleri, haccp kriterleri, hijyen sanitasyon, iç denetimler gibi konular ele alınır. Danışmanlık kapsamında firma organizasyonle yapısı, gıda güvenliği ekibi, prosedürler, talimatlar, iş akışları, tehlike analizleri, ön gereksinim programları, operasyonel ön gereksinim programları, haccp planları kontrol formları vb. oluşturulur.

Hazırlanan dokümantasyon yayınlanarak yürürlüğe girer. Artık sıra uygulamalar, kayıtlar, izleme ve değerlendirmededir. Hammadde, proses ve son kontrol kayıtları, hijyen sanitasyon kayıtları, bakım kalibrasyon kayıtları, eğitim toplantı gibi kayıtlar oluşturulur.

Denetim belgelendirme süreçleri başvuru ile başlayıp denetim sonrası belge teslimi ile sonuçlanmaktadır. ISO 22000 belgesi nasıl alınır ile ilgili tüm bu zorlu süreçlerde, ekip kalite müşterilerine her türlü desteği vermekte belge teslimine kadar olan süreçte firmalara en hızlı ve ekonomik çözümleri sunmaktadır.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel, ekipman, hammadde, ortam, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point - Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

Haccp Belgesi gıda ürünlerinin hazırlanmasından sunumuna kadar hangi noktalarda tehlikelerin oluşabileceği, bu risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği ve kontrol altında tutulabileceği ile ilgilidir. Bu tehlikeler fiziksel, kimyasal veya biyolojik olabilirler. Haccp belgesi nedir dediğimizde de bu sistemi uygulayan firmaların aldığı belgedir diyebiliriz.

Görüldüğü gibi haccp daha çok ürünler için ve sadece üretim prosesine dönük hazırlanmış bir standarttır. Uluslararası standartlar organizasyonu (ISO) tarafından 2005 yılında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı, HACCP prensiplerini de içerecek şekilde hazırlanmış, tüm gıda sektörlerine uygulanabilen bir bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla 2006 yılından itibaren kuruluşlar HACCP Belgesi yerine uluslararası geçerliliği olan ISO 22000 belgesini almaktadır.

ISO 22000 gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya dönük bir standarttır. HACCP Belgesi nedirhaccp nedirhaccp belgesi nasıl alınır gibi soruların cevabı için artık ıso 22000 standardının gerekliliklerine bakmak gerekmektedir. Standartta Haccp sisteminin tüm temel prensipleriyle beraber, firmada tüm süreçlerin nasıl yönetileceğine dair şartlar mevcuttur. Iso 22000 sistemini uygulayan bir firma haccp sistemini de uygulamış demektir. Haccp belgesi nedir ile ilgili konulara hizmetlerimiz bölümünden ISO 22000 belgesi konusu incelenebilir.

Her gıda maddesi için farklı cevaplanabilecek bir soru Helal belgesi nasıl alınır sorusudur. Örneğin hayvan kesim işletmesi ile reçel, turşu, gibi farklı üretim süreçleri olan firmaların yapması gereken konular farklılık göstermektedir. Ancak üretim yapan firmalar için bir genelleme yapmak mümkündür.

Her şeyden önce firma kullandığı tüm hammaddelerin varsa katkı maddelerinin helal ürün olduğuna dair helal ürün onay sertifikalarını temin etmelidir. Ürettiği ürünlerde haram veya şüpheli hammadde veya katkı maddesi kullanmamalıdır. Daha sonra kendi üretim süreçlerini de ürünün helalliğine zarar gelmeyecek şekilde düzenlemelidir. Ürünlerin ambalajlanmasında veya paketlemesinde kullanılan malzemelerin gıdaya uygun, ürünü bozmayan ve ürüne karışmayan nitelikte olması, depolama koşullarının helal ürünü muhafaza edecek koşulları sağlaması gerekir. İyi hijyen uygulamaları, İyi üretim uygulamaları ve HACCP kriterlerini sağlaması da ürün kalitesine katkı sağlayacaktır.

Genel anlamda anlattığımız helal belgesi alım süreci faaliyet alanlarına göre bazı ürünlerde çok daha kolay ve hızlı olabilirken, bazı ürünlerde ürün içeriğine bağlı olarak daha zorlu süreçleri beraberinde getirebilmektedir.

Bu koşulları sağlayan firmalar başvuru sonrası ürün içeriklerinin incelenmesi ve firma denetimi sonrası helal belgesini alabilmektedirler.

Bu gün sadece gıda ürünleri değil, kozmetik, giyim gibi farklı sektörlerde de helal sertifikası talebi oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla her farklı sektör için helal belgesi nasıl alınır farklı cevaplanmakta. Daha titiz çalışma gerektiren sektörlerde Helal Sertifikalandırma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Helal, İslam dininin kurallarına aykırı olmayan, İslam dinince yasaklanmamış olan şeylerdir. Dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmayan, serbest bırakılan şeyler helaldir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi yenilip içilmesi İslam dini tarafından yasaklanmamış olan gıdalar helaldir. İslam dini kurallarına aykırı olduğu için yasaklanmış olan, yenilmesi, içilmesi, yapılması, söylenmesi vb. yasak olan şeyler de haramdır.

Yenilip içilen gıdalarda helallik Müslüman toplumların dini vecibeleri dolayısıyla önemle talep edilmektedir. Tüketilen gıdaların temiz, sağlıklı, güvenli olmasının yanında helal olması da istenmektedir.

Helal gıdaları tek tek burada saymak mümkün değildir. Ancak haram olan ürünleri özetlemek daha mümkündür.

– Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,
– Kan ve kandan yapılmış ürünler,
– Etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sürüngenler,
– Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar
– İslâmi usulle kesilmemiş, Allah(cc)’dan başkası adına kesilmiş eti helâl hayvanlar,
– Sürüngen ve böcekler
– Şarap, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,
– Yukarıda belirtilen ürünlerden her hangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

Ürünün üretim aşamalarında, ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda ve ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerden kaynaklı ürünün helal olup olmadığını tespit etmek ayrı bir uzmanlık gerektirebilir. Bu tür ürünler ürün analizleri, gıda uzmanlarının görüşleri ile de tespit edilemiyorsa şüpheli gıdalar olarak değerlendirilir.

Tüm dünyada Müslüman tüketiciler giderek artan bir bilinçle helal gıda taleplerini arttırmaktadır. Helal Gıda Belgesi diğer dinlere mensup insanlar tarafından da talep edilebilmektedir. Bu taleplerle ilgili Müslüman devletler helal belgelendirme denetimleri yapan ve sertifikalandıran kurumlar oluşturmuşlardır.

Helal Belgesi açıklanan helal kriterlerine uygun üretim yapan firmaların ilgili kuruluşlardan aldığı belgedir. Helal Gıda Belgesi alınırken ISO 22000 - haccp kriterleri, GMP kriterleri de uygulanarak hijyen sanitasyon, ürün kontrolleri, fiziksel kimyasal biyolojik kontaminasyonların engellenmesi noktasında daha ileri uygulamalar yapılabilir.

Helal kriterleri ön planda tutularak diğer sistemlerle entegre edilerek belgelendirme yapılabilir. Helal sertifikasına sahip firmalar helal gıda hassasiyeti olan tüketici kitlelerine daha kolay ulaşabilmekte ve müşteri sadakatini daha kolay oluşturabilmektedirler.

ISO 22000 : 2017 Gıda zincirinde yer alan işletmelerin, gıdaların güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğini riske sokan tehditleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için gerekli şartları anlatan bir yönetim sistemi standardıdır.

Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ilk olarak 2005 yılında Uluslararası Standart Örgütü tarafından ISO 22000 olarak yayınlandı. Standardın yayınlanmasından 10 yıl sonra standardın eksik yönleri ile ilgili çalışmalar başlatıldı ve yeni standart 2017 yılında yayınlandı.

ISO 22000 : 2017 olarak yayınlanan revize standart köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Her şeyden önce diğer yönetim sistemleri (ISO 9001 : 2015ISO 14001 : 2015ISO 45001 : 2016 revizyonlarında) standartlarında yapılan yüksek Seviye yapının ISO 22000 Standardına da uygulanması sağlanmış.

ISO 9001 ve 14001 standartlarının 2015 versiyonunda yapılan değişiklikler bu standartta da mevcut. Yeni standart 10 maddeden oluşmakta. Standart maddeleri Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsüne uygun olarak sıralanmış. Kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama ve destek faaliyetleri planlama bölümünde ele alınmış. Dolayısıyla ISO 22000 standardının 2005 versiyonunda olmayan risk ve fırsat değerlendirme maddesi eklenmiş ve gıda güvenliği yönetim sisteminde işletilen prosesler için risk ve fırsat değerlendirmesi yapılması istenmiş.

Yeni standartta (ISO 22000 : 2017) detay birçok değişiklik olmasına rağmen dikkate değer bir diğer değişiklik de tehlike analizleri ile tanımlanan kontrol önlemleri ile ilgili. Kontrol önlemelerinin operasyonel ön gereksinim programı veya kritik kontrol noktası ile olması gerektiği belirtilmiştir. HACCP ve OÖGP yeni standartta Tehlike Kontrol Planı olarak ele alınmış ve birlikte değerlendirilmiş. Dolayısıyla daha önce HACCP planlarında tanımlanan detaylar artık tehlike kontrol planlarında tanımlanmalı.

ISO 22000 : 2017 standardının Türkçe versiyon olarak yayınlanması, akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları ve denetçilerin adapte olması zaman alacaktır. IS0 22000:2005 standardı halen geçerli ve yeni ISO 22000 standardı ülkemizde yayımlandıktan sonra bir süre daha geçerli olacak.

TSE HYB Belgesi özellikle hizmet işletmelerinin faaliyet alanlarının gerektirdiği alt yapı, makine ekipman ve personele sahip olduklarını kısaca yeterliliklerini belgeleyen Türk Standartları Enstitüsü’nün denetim sonucu düzenlemiş olduğu belgedir. TSE- HYB Belgesi nasıl alınır sorusunu maddeler halinde kısaca aşağıdaki şekilde belirtebiliriz.

Firmanın faaliyet alanının belirlenmesi
Faaliyet alanına göre TSE-HYB standardının belirlenmesi
İşletmenin TSE üyelik işlemleri
Standardın satın alınması
Standart gerekliliklerinin hazırlanması
Dokümantasyon gereklilikleri ve firma altyapısı hazırlanır
Tse başvuru işlemlerinin takibi
Denetimin takibi
Varsa uygunsuzlukların kapatılması
Belge teslimi

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yukarıdaki tüm işlemler kuruluş adına takip edilmekte firma ziyaretleriyle firma bilgilendirilmektedir. TSE-HYB Belgelendirme işlemleri en hızlı ve ekonomik şekilde sonuçlandırılmaktadır. TSE-HYB Belgesi nasıl alınır anlattıktan sonra belgenin geçerlilik süresinin 1 yıl olduğunu belirtmek gerekir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin süresi bir yıldır. Belge süresini dolmasıyla birlikte tekrar TSE’ye HYB Belge Yenileme müracaatı yapılır. Müracaat sonucunda TSE ara kontrollerini yaparak belge yenileme işlemlerini gerçekleştirir.

FSSC 22000 yani gıda güvenliği sistemi belgesi, GFSI ISO 22000 ve PAS 220 standartlarını temel alarak oluşturulan bir standarttır. Dolayısıyla standart ISO 22000 ve haccp ilkelerini de içerir. Ancak ISO 22000 gıda üretimi, gıda ambalajı üretimi, gıda makine ekipmanı üretimi, gıda nakliyesi gibi birçok gıda sektörlerine uygulanabilirken FSSC 22000 sadece gıda üreticileri tarafından uygulanabilir.

FSSC 22000, katkı maddeleri, vitamin ve biyo-kültürler gibi uzun raf ömrü ve diğer gıda maddeleri ile hayvansal ürünler, bitkisel ürünler bozulabilir ürün işleme şirketlerinin gıda güvenliği sistemlerini belgelendirmek için geliştirilmiştir.

Gıdalar insan sağlığını dolayısıyla toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir özelliğe sahiptir. Gıda kaynaklı riskler, farklı üretim metotları, farklı mevzuatlar ile artmış uluslararası ticarette çeşitli zorluklara neden olmuştur. Bu zorlukların aşılması güvenli gıda üretiminde ortak bir dil oluşturulması amacıyla standartlar oluşturulmuştur. FSSC 22000 Standardı, (Food Safety System Certification 22000-Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000) biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri ve bulaşıları önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye ulaştırılması için bilimsel bir metodu tanımlar.

FSSC 22000 Belgesi, yasal şartlara uyumu, kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve gelecekteki değişimlere uyum sağlanmasını kolaylaştır. ISO 22000 belgesine sahip kuruluşlar için FSSC 22000 belgesine de sahip olmak çok daha kolay ve maliyeti düşüktür.

FSSC 22000 standardı Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınmıştır. Bu standardın akreditasyon ve belgelendirme işlemleri Foundation for Food Safety Certification (FSSC) tarafından yürütülmektedir.

Fssc 22000 Belgesi ile firmalar ulusal ve uluslararası pazarlara giriş kolaylığı, pazarda güven ve rekabet gücü kazanma, ürün kalitesinde artış, hataların azalması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması, spesifikasyon ve yasal mevzuatlara uyumun sağlandığının kanıtlanması gibi daha birçok fayda ve avantaj elde etmektedirler.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından ilk olarak 1998 yılında BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.

BRC standardına göre belgelendirme ile üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini sağlarken, nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

BRC Global Gıda Standardı, gıda işlemeyi sınıflandırmış ve 6 başlık altında toplayıp yayınlamıştır. Firmalar bu kategorileri inceleyip belgelendirme başvurusu yaparlarken kendileri için uygun olan kategori seçmelidir.

1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık)
2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3. Günlük Yiyecekler (süt ve süt ürünleri, yumurta)
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

Brc Global Gıda Standardının Amaçları

• Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek,
• Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak veya ortadan kaldırmak,
• Tüm sektör için geçerli olan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,
• Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak),
• Serbest ticaret kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak,
• Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik komitelerin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak,
• Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.

BRC Belgesini almanın Faydaları:

BRC sertifikasının başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

BRC standardının uygulanması ve BRC Belgesi sayesinde aşağıdaki faydalar sağlanabilir:

• Akredite edilmiş üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek
• Ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
• Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından diğer standartlarla uyumludur.
• Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

BRC Belgesinin İlkeleri

• Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
• Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
• Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
• En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak

BRC Standardının Temel Bölümleri

• Üst Yonetimin Bağlılığı Ve Surekli İyileştirme
• HACCP Sistemi
• Çevre Yönetim Sistemi
• Tesis Çevre Standartları
• Ürün Kontrol
• Süreç Kontrol
• Personel

IFS – (Internatıonal Food Standarts) Uluslararası Gıda Standardı

HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri tarafından tedarikçilerin, gıda güvenliği ve kalite düzeylerinin denetimlerine yönelik geliştirilmiş bir standarttır.

IFS Standardı ve Belgelendirmesinin çıkış noktası itibariyle öncelikle bu ülkelerden talep gören standart Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre tarafından da desteklenmiş ve istenmiştir.

Ortak bir değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart; akredite denetçiler, tedarik zincirinde tarafsız denetim ve kontrol, ticaret masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.

IFS – Uluslararası Gıda Standardını Kimler Uygulayabilir?

Perakendeciler ve toptancılar için mal tedarik eden tüm gıda üreticileri IFS’ye göre bir denetime tabi tutulabilir. Birincil üretim hariç, gıda zincirinin tamamında uygulanabilir.

IFS standardı IFS Gıda ve IFS Lojistik olmak üzere ikiye ayrılır. -Lojistik yani gıda taşıma, depolama ve satış hizmeti firmalar IFS Logistic 1 standardı ile denetim alırlar. Denetim sonrası IFS Sertifikasını alabilirler.

-Birincil üreticiler hariç gıda firmaları ise IFS Food standardı ile denetim alırlar. Denetim sonrası IFS Belgesini alabilirler.

IFS Standardının Bölümleri

1. QMS' e talepler
2. Yönetim Sorumluluğu
3. Kaynak Yönetimi
4. Üretim Süreçleri
5. Ölçme, analiz, iyileştirme

Kuruluşlar denetimlerde bölüm 2 de yer alan gereklilikler yani standart maddeleri kısmından sorumludur.

Kosher belgesi Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. Kosher İbranice ’de “uygun” anlamına gelmektedir. Yahudiliğe göre; tüketilmesi ve kullanılması dini kurallara göre bir sakıncası olmayan ürünlere denir. Kosher Belgesi de Musevi inancına uygun şekilde üretimi gerçekleşen ürünleri tescil eden belgedir.

Yurt dışında üretilen veya yurt dışına satılan birçok ürünün üzerinde kosher ibaresi bulunur. Bu ibare Yahudi olmayanlar tarafından da aranan bir özelliktir. Çünkü kosher aynı zamanda kalite, hijyen ve güveni de ifa eder.

Musevilikteki Kosher ile İslam dinindeki Helal Belgesi dini inanç gerekliliklerine dayandığı için benzerlikler olsa da belgelendirilen ürünler açısından büyük farklılıklar vardır. Kosher Belgesi asla Helal Belgesi yerine geçmez.

Örneğin şarap kaynağına bakılmaksızın jelatin, maya, krema gibi ürünler kosher belgesi alabilirken, saydığımız bu ürünler domuz gibi İslam dinince haram olan kaynaklardan imal edilmişse helal değildir. Dolayısıyla helal belgesi alamaz. Bunun yanında kabuklu deniz mahsulleri, tavşan, yaban tavuğu, yaban kazı, ördek İslam’a göre helal iken Musevilikte Kosher Belgesi alamaz.

Kosher Belgesi alımlarında ekip kalite gerekli danışmanlık desteğini vererek en hızlı ve ekonomik şekilde işletmelerimize yardımcı olmaktadır.

Çalışanların temel haklarını korumayı amaçlayan SA 8000 Uluslararası sosyal sorumluluk örgütü (SAI) tarafından yayınlanmıştır. Tüm dünyada genel kabul görmüş temel hakları, konu bazında sendika özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, ücret, ayrımcılık, çalışma saatleri, zorla ve zorunlu çalışma, disiplin, sağlık ve güvenlik olarak sıralayabiliriz. SA 8000’ in temel gereksinimleri bu maddelere dayanmaktadır. Bu gereksinimleri biraz daha açacak olursak;

• Çocuk işgören: 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz.
• Zorla çalıştırma: firma zorla işgören çalıştıramaz veya işgörenlerin kimliklerini ya da belli bir depoziti işletmeye bırakmalarını isteyemez.
• Sağlık ve güvenlik: firma sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve kontrollerin yapıldığı bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
• Toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü: firmalar, işgörenlerin sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkını engelleyemez.
• Ayrımcılık: firma çalışanlarına işe alma, ücretler, eğitim, terfi işten çıkarma ya da emeklilik gibi hiçbir konuda ayrımcılık yapmaz
• Disiplin uygulamaları: firmalar, bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve sözlü hakaret içeren davranışlar içine girilmesini engellemeli.
• Çalışma saatleri: işgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve kısa dönemli olağan üstü iş koşulları hariç fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.
• Ücret: ücretler en azından ülkenin "asgari ücret" seviyesinde ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.
• Yönetim sistemleri: üst yönetim firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.

SA 8000 standardı, yeni ve gelişmekte olan insan hakları sorunları karşısında sürekli uygulanabilirliğini sağlamak sürekli güncellenmektedir. En son SA 8000:2014 yeni versiyonunda eski versiyona göre en fazla değişiklik “yönetim sistemi” kısmında gerçekleşmiştir. Daha önceki versiyon yönetsel konulara değinmeyip daha çok kuralcı bir yapıya sahiptir.

Uluslararası standartlar örgütü de daha yönetsel ve süreç odaklı ISO 26000 sosyal sorumluluk yönetim sistemi standardını yayınlamıştır. Bu standardın amacı sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamaları üzerinde mutabakat sağlamaktır. ISO 26000 standardı talepleri ortaya koymaktan çok kurumlara rehberlik yapan bir özelliği vardır. Bu yapısından dolayı standart tüm sektörlere uygulanabilir niteliktedir.

SA 8000 belgesinin veya ISO 26000 standardının faydalarının en başında, çalışma koşullarının iyileşmesi yer almaktadır. İşletmede riskleri ve tehlikeleri belirleyip, önlem alınmasıyla çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda güvenilir bir ortam oluşmaktadır. Bu sayede, çalışanların motivasyonu ve iş aidiyetleri daha da kuvvetlenecektir. Aynı zamanda, işletme için güvenilir bir firma imajı oluşacak ve prestij kazanacaklardır. Özellikle ihracatta tercih edilecek firmalardan SA 8000 Belgesi istenmektedir.