×

ISO 9001 Kalite Standardı, kaliteye önem verdiğimiz ve kalite ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi müşterinize kanıtlayacak etkin bir kalite sistemini nasıl kurabileceğiniz, dokümante edebileceğiniz ve sürekliliğini sağlayabileceğiniz konusunda yol gösterir.

Kurumların yönetiminde, bireylerin kişisel yöntemlerine bağımlı olmadan, kurumun kendi yöntemlerini üretmesi ve işlerin aksamadan yürümesi için gerekli yapı ve süreçleri oluşturması esastır. Bu aynı zamanda kurumsallaşmanın da tanımıdır.

Kalite Yönetim Sistemi de bu kurumsallaşma ihtiyacından doğmuştur. ISO 9001 Standardını uygulayan firmalar kurumsallaşma için önemli bir mesafe kat etmiş demektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, firmanızda yönetimin iyileşmesi, faaliyetlerin daha iyi planlanmasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar. Standarda göre, üretimin her aşamasında uygulayacağınız kayıt sistemi ile ürün ve prosesinizi geliştirebileceğiniz gibi ürün sorumluluğundan doğabilecek sorunlarla uğraşmaktan da kurtulabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının kullanım amaçlarından biri de maliyetin azalmasına yardımcı olması, kaynakların verimli kullanımıyla kazancın artırımının sağlanmasıdır. Kalite sistemi uygulamakla kalitenin her aşamada oluşmasına güvence sağlamak öncelikle müşterileri tatmin edecektir.

Bir firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesinde,

ISO 9001:2015 Standardı, yedi kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir;

1. Müşteri Odaklılık
2. Liderlik
3. Personelin Bağlılığı
4. Proses Yaklaşımı
5. İyileştirme
6. Kanıt Esaslı Karar Alma
7. İlişki Yönetimi

1. Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlı olarak hayatta kalacakları için müşteri ürün veya hizmetin kalitesinin son hakemidir. Müşteri bağlılığı, kalıcılığı ve pazar payı kazanımı kuruluşun mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerine odaklanmasıyla en iyi şekilde optimize edilir. Bu nedenle kuruluşlar müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini anlamalı, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamalı ve hatta aşmalıdırlar.

Müşteri odaklılık ilkesine uygulayan bir kuruluş;
• Müşterisini ve müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit etmeli
• Müşteriler ve paydaşların talep ve beklentilerini dengeleyici bir yaklaşım içinde ele almalı
• Müşterilerin talep ve beklentilerini kuruluştaki ilgililere duyuracak iletişim kanalları oluşturmalı
• Müşteri memnuniyetini ölçmeli ve sonuçlarına göre önlem almalı
• Müşteri ilişkilerini doğru yönetmelidir,

2. Liderlik

Liderler davranışları ile ekibine hedef birliği sağlarlar. Liderler kuruluşta çalışan herkesin kuruluş hedeflerine ulaşmak için katkılarını koyabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamalıdırlar. Liderler amaç ve yol birliği sağlamak için, stratejileri, politikaları, süreç ve kaynakları verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Liderlik ilkesini uygulayan bir kuruluş;
• Kuruluş çalışma ortamında bir değişiklik meydana geldiğinde anlamalı ve bu ortamı iyileştirecek şekilde çaba göstermeli
• İlgili tarafların talep ve beklentilerini göz önünde tutmalı
• Kuruluşun geleceği ile ilgili açık ve anlaşılır bir vizyon oluşturmalı
• Güven ve bağlılık kültürünü her seviyede yaymalı ve korkuyu ortadan kaldırmalı
• Çalışanlara kendilerini geliştirebilmeleri için sorumluluk vermeli
• Açık ve dürüst iletişimi desteklemeli

3. Personelin Bağlılığı

Müşteri talep ve beklentilerinin sürekli karşılanabilmesi için, her seviyede işini seven, kurum vizyonunu sahiplenmiş çalışanların olması gerekir.
Çalışanların tüm potansiyeli, herkesin katılımını cesaretlendiren değerlerin paylaşılması, güven kültürü ve bilginin paylaşımı ile en üst seviyede açığa çıkarır.

Çalışanların katılımı İlkesini uygulayan bir kuruluş;
• Çalışanlarına aktif bir şekilde iyileştirme yapma fırsatı tanımalı
• Ekip çalışmalarında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamalı
• Kuruluş hedeflerinin yenilikçi bir biçimde geliştirilmesini desteklemeli
• Başarıları takdir etmeye ortam hazırlamalıdır
• Kuruluş, çalışanların bu kuruluşta çalıştıklarından dolayı onur ve şeref duymalarını sağlamalı
• Fikir alış verişini kolaylaştırmalı ve bütün çalışanların katılımını sağlamalıdır.
Personelin bağlılığını hedefleyerek yukarıdaki çalışmaları uygulayan kuruluşlar aynı zamanda çalışan memnuniyetini de sağlamış olur.

4. Proses Yaklaşımı

Belirli girdilerin, çeşitli ekipman veya materyaller kullanılarak, faydalı çıktılar haline dönüştürülmesine ve bir prosesin çıktısının başka bir prosesin girdi olacak şekilde sistemin bir bütün olarak ele alınıp yönetilmesi yaklaşımıdır. KYS Birbiri ile ilişkili proseslerden oluşmaktadır. Sistemin standartlaştırılması ve performansının ölçülebilir hale getirilmesi için gereklidir.

Süreç Yaklaşımı ilkesine uygulayan bir kuruluş;
• Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için prosesler ve birbirleri ile olan ilişkileri doğru tanımlamalı
• Proseslerin girdi ve çıktılarını tanımlamalı ve ölçülebilir hale getirmeli
• Proses akışını, prosesin tedarikçisi, müşterisi ve diğer paydaşlarının prosese olan etkisini belirlemeli
• Prosesin yönetimi için yetki ve sorumluluklar açık ve anlaşılır içimde tanımlanmalı
• Planlanan sonuçlara ulaşabilmek için prosesin aşamaları, faaliyetleri, akışı, kontrol ölçümleri, ekipman, malzeme, bilgi ve yönetim ihtiyaçları saptanmalı
Etkin proses yönetimi ile performansın iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı sağlanabilir.

5. İyileştirme

Kalite sisteminde istenen yararın sağlanmasının şartlarından biri iyileştirme düşüncesinin anlaşılması ve benimsenmesidir. Bu çerçevede sürekli iyileştirme kuruluşun kalıcı bir hedefi olmalıdır. Mevcut durum ile yetinmeyip sürekli bir şekilde proseslerin geliştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine ve ürün/hizmet kalitesinin arttırılmasına odaklanmaktır.

Sürekli iyileştirme ilkesini uygulayan bir kuruluş;
• Kuruluştaki her bir birey; ürünleri, süreçleri ve sistemleri iyileştirmeyi hedef haline getirmeli
• Kademeli ve sıçramalı iyileştirme kavramlarını temel iyileştirme kavramları haline getirmeli
• Belirlenmiş potansiyel iyileştirme alanları periyodik değerlendirmeler yapmalı
• Tüm prosesleri etkin ve verimli bir şekilde iyileştirmeli
• Önleyici faaliyetleri desteklemeli
• Kuruluş çalışanlarına sürekli iyileştirme yöntem ve araçlarına ilişkin eğitimler vermeli
• İyileştirme hedefleri koymalı ve bu hedefleri ölçüp izlemeli
İyileştirmeyi kurum kültürü olarak benimseyen bir kuruluş, önleyici yaklaşımla hataların azalmasını ve iç dış risklere ve fırsatlara hazır olma kabiliyetinde artış sağlar.

6. Kanıt Esaslı Karar Alma

Etkili ve doğru kararlar, bilginin ve verinin gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde, bilimsel yöntem ve araçlar kullanılarak alınan kararlara dayanır.

Kanıt esaslı Karar Alma İlkesini uygulanan bir kuruluş;
• Hedeflerle ilgili bilgi ve verileri toplamalı
• Bilgi ve verinin yeterli, doğru, güvenilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamalı
• Geçerli yöntemler kullanarak bilgi ve veriyi analiz etmeli
• Uygun istatistik teknikleri bilgi ve veriyi değerlendirmede kullanmalı
• Önsezi ve deneyimini dengeleyerek mantıksal analiz sonuçlarına dayalı karar vermeli
Kanıt esaslı Karar Alma İlkesi firmalara geçmiş kararların objektif değerlendirmesini ve bu yolla hataların en aza indirilmesini sağlar.

7. İlişki Yönetimi

Kuruluşlar sürekli başarı için müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, paydaşlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilerini doğru yönetmelidirler.
İlgili taraflar kuruluşun performansı üzerinde etkilidirler. İlişkilerin doğru yönetilmesi, performans üzerinde olumlu etki sağlar.
Bir kuruluş ilgili taraflarla karşılıklı güvene, entegrasyona ve bilgi paylaşımına dayalı bir yarar ilişkisi kurmalıdır.

İlişki Yönetimini etkin uygulayan bir kuruluş;
• İlgili taraflarını doğru bir şekilde belirlemelidir.
• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamalıdır.
• Geleceğe dönük planlarını ilgili taraflarla ile paylaşmalı
• İyileştirme fırsatlarını gözetmelidir.
Tedarikçilerle ilişki yönetimini doğru kuran firma tedarik zinciri yönetiminde iyileşme ve kaynakların ortak ve verimli kullanılması gibi yararlar sağlayabilir.


İlgili Konular :

• ISO 9001
• ISO 9001 Belgesi
• ISO 9001 Kalite Belgesi
• ISO 9001 ’in Yararları
• ISO 9001 : 2015 Belgesi
• ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?