×

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. İSG Yönetim Sistemi ile çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle çalışanlar; İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir. Belgelendirme işlemi de ISO 45001 belgesi olarak düzenlenmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapı sağlaması
• Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
• Kurum içinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
• İlgili iş yasaları ve kanunlara uymanızı sağlaması
• İşletmenizde sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerlerinin tespit edilmesi
• İş kazalarını azaltması, güvenli iş ortamı sağlaması
• Acil durumlar için planlar ve prosedürlerin oluşması
• Sürekli gelişmeyi sağlaması
• Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
• Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
• Verimliliği artırması
• Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi

İş Güvenliği Risk Analizi

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan süreç, makine veya maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir çalışmadır.

İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesini amaçlarlar.

Risk Analizi;

Deneyimli, uzman kişilerin katıldığı bir grup tarafından şu durumlarda yapılır.

• Sistem kurma ve geliştirme aşamasında
• İş veya işyeri değişikliklerinde, yeni iş ekipmanı alındığında v.b. durumlarda,
• Bir kaza olduğunda veya olması muhtemel durumlarda,
• Önceden tespit edilen periyotlarda yapılır.

Risk Değerlendirilmesinin Üç Ana Aşaması

• Tehlikenin tanımlanması,
• Her tehlike için her zararın olasılık ve tehlike derecesinin belirlenmesi,
• Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi.

Risk değerlendirme faaliyetleri ile;

- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
- İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
- İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
- İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar.
- İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde kabul edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
- İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.İlgili Konular :

• ISO 45001 Belgesi Nedir?
• ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi